carnatic-circle.com
Hari mana tumi govinda mana
Ragam: Brindava saranga Hari mhana tumi, govinda mhana tumi, gopala mhana, tumi narayana Govinda gopala hari narayana Rama mhana, raja rama mhana, sita rama mhana, atma rama mhana (2) (Ha…