carnatic-circle.com
Eppo Varuvaro
Ragam: Jonpuri (20th Mela Natabhairavi Janyam) ARO: S R2 M1 P D1 N2 S || AVA: S N2 D1 P M1 G2 R2 S || Talam: Adi Composer: Gopalakrishna Bharati Version: Ram Kaushik Lyrics/Meanings courtesy: rasik…