carnatic-circle.com
Jayadeva Ashtapadhi -
Ashtapadhi Thodaya Mangalam Guru Keerthanam Dhyaanam Tarangini Abhang Ashtapadhi Jayadeva Ashtapadhi Sing the Pundareekams, preceding Shlokams and Ashtapadhis. Where Purna Ashtapadhi is not done, choose any Ashtapadhi and the 22nd Ashtapadhi as this is the Kalyana song. Ashtapadhis compiled so far 1. Pundareekam + Pralayapayodijale – Raga Sowrashtram 2. Shrutha Kamala – Bhairavi 3. Lalitha Lavanga – Usaini / Vasantha 4. Chandana Charcharitha– Pantuvarali 5. Sanchara – Thodi 6. Nibhrutha Nikunja – Kambhoji 7. Maamiyam Chalita – Bhupalam … Continue reading "Jayadeva Ashtapadhi"