carnatic-circle.com
Bhavayami Gopala
Ragam: yamuna kalyaNi taaLam: khaNDa caapu Composer: Annamacharya Pallavi Bhavayami Gopala Balam … Mana Sevitham , Tat padam chintayeyam sada Charanam 1 kati ghatitha mekhala , khachita mani …