carnatic-circle.com
Ashtapadhi 23
Shloka gatavati sakhi-brinde,mandatra-päbhara-nirbhara- smara-paravashä-küta, sphutita-smita-snapitä-dharam | sarasa-mänasam dristvä, rädhäm muhu:, nava-pallava- prasava-shayane, nikship täkshim, u…