carnatic-circle.com
Ashtapadhi 18 – Harirabhi
Ashtapadi -18 (sakhee shaanti bodhanam) Ragam : yadhukulakambhoji / Adi /triputa Thaam adha manmadha khinnaam rathi rasa bhi nnaam vishaada sampannaam anu chinthitha hari charithaam kalahaantharith…