carnatic-circle.com
Ashtapadhi 15 – Samudhita
Ashtapadi -15 (alankaara varnnanam) Ragam : Saaveri / adi Shlokam – Viraha paandu muraari mukhaambujadhyuthi : (r)ayam thirayannapi vedhanaamvidhuratheeva thanothi manobhuva:su hrudhaye hrudh…