carmennguyen.net
Sales Admin: Mô tả công việc và tiềm năng phát triển
Sale Admin hay đầy đủ hơn là Sale Administrator (SA) chính là nhân viên thư ký phòng kinh doanh, người hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của bộ phận.