carmennguyen.net
Giá trị và vô giá - Phần 1
Bạn cũng có thể trở nên vô giá trong mắt ai đó biết tôn trọng bạn như chính bạn xứng đáng.