carmennguyen.net
Chẳng bao giờ, dù chỉ một lần - Phần 31
Người đàn ông ấy chẳng bao giờ biết được, chẳng bao giờ hiểu được. Và người đàn ông ấy chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.