carmennguyen.net
Ngày mai rồi sẽ ra sao?
Nhiều người cứ mãi tự hỏi chính mình rằng "Ngày mai rồi sẽ ra sao?". Tôi cùng từng như thế. Đã từng.