cardiffdigitalnetwork.org
CFP: The Archive Unbound
The Archive Unbound a one-day symposium Cardiff University Friday, 5 May 2017 Keynote Speaker: Professor Andrew Prescott, University of Glasgow Download the PDF here: The Archive_Unbound CFP We in…