car.upsangel.com
太新嫌貴,太舊驚壞:新手買二手車買幾多年車好? - 香港養車日誌
小U揸的16歲的老爺HONDA近兩年了,一直想同大家探討二手車車齡對養車的影響、香港買高齡二手車有咩要注意的地 …