canviem-lh.cat
Ple Municipal gener 2019
I. PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 1 DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 9409/2018, DE 19 DE DESEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (EXP. 4180/2016). HISENDA I SERVEIS CENTRALS 2 ACORD RELATIU AL DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A L’APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT I LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.16 REGULADORA