canadainfo.net
Kiểm soát viên không lưu Canada mua pizza đãi đồng nghiệp Mỹ làm không lương vì chính phủ đóng cửa
Kiểm soát viên không lưu Canada mua pizza đãi đồng nghiệp Mỹ làm không lương vì chính phủ đóng cửa