canadainfo.net
Alberta giảm 8.7% sản lượng dầu để tăng giá
Alberta hiện còn dư 35 triệu thùng dầu phải bán tống bán tháo.