canadainfo.net
Nhân viên tiệm kim hoàn dùng kiếm đuổi cướp
Nhân viên tiệm kim hoàn Mississauga nhanh trí dùng kiếm đuổi cướp có vũ trang.