canadainfo.net
Khi nhà nước cầu cạnh doanh nghiệp – Trường hợp Amazon
Amazon sẽ là ngư ông đắc lợi khi các thành phố Bắc Mỹ chạy đua để thành nơi Amazon đặt tổng hành dinh thứ nhì?