canadainfo.net
Quebec muốn hủy bỏ 18000 hồ sơ di dân diện skilled-worker trong kế hoạch cải tổ di trú
Dự luật 9 nhấn mạnh tới các kỹ năng tiếng Pháp và các nhu cầu lao động của khu vực. Theo dự luật, hồ sơ di dân nào trước ngày 2/8/2018 sẽ không còn giá trị.…