canadainfo.net
Số vụ sát nhân ở Toronto từ đầu năm 2018 bằng với kỷ lục gần 30 năm trước
Số vụ sát nhân ở Toronto từ đầu năm 2018 bằng với kỷ lục vào năm 1991.