canadainfo.net
Gần 2/3 cử tri Toronto được thăm dò muốn John Tory làm thị trưởng nhiệm kỳ thứ nhì
63% cử tri ở Toronto đã biết rõ ý định bỏ phiếu muốn John Tory làm thị trưởng thành phố nhiệm kỳ thứ hai, theo một cuộc thăm dò dư luận ​​mới.