canadainfo.net
Cảnh báo thời tiết nóng ở mọi tỉnh bang trừ Manitoba
Hơn 100 cảnh báo thời tiết nóng đang có hiệu lực trên toàn Canada, với mỗi tỉnh bang trừ Manitoba có ít nhất một cảnh báo.