canadainfo.net
1 trong 20 người Toronto không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Hơn 20% trong gần 650000 người không nói tiếng Anh và không nói tiếng Pháp ở Canada sống ở Toronto.