canadainfo.net
Hàng ngàn người British Columbia phải tản cư do trận lụt lịch sử
Giới chức trách nói trận lụt này “trăm năm mới có một lần”.