canadainfo.net
Lực lượng lao động Canada có trình độ học vấn cao, một phần nhờ di dân
Canada có tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng/đại học cao nhất trong các nước đã phát triển. Tỷ lệ di dân có bằng thạc sỹ, tiến sỹ cao gấp đôi so với người sinh ở Canada.…