canadainfo.net
Ít nhất 5 gia đình ngoại giao Canada bị sóng âm bí ẩn tấn công ở Cuba
Các nhà ngoại giao Canada là mục tiêu có chủ đích, chứ không phải là nạn nhân của sự nhầm người trong một đợt tấn công ảnh hưởng tới nhiều nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba.…