canadainfo.net
Làm việc (và học) ở Canada trước khi định cư có lợi cho di dân về việc làm sau khi định cư
Di dân có kinh nghiệm làm việc (và bằng cấp) ở Canada trước khi định cư có thu nhập sau khi định cư cao hơn di dân học ở nước ngoài, theo nghiên cứu mới của Statistics Canada.…