canadainfo.net
Chase Bank xóa hết nợ cho chủ thẻ tín dụng ở Canada
Chase Bank xóa hết nợ tồn đọng cho những chủ thẻ của hai loại thẻ tín dụng tại thị trường Canada: Amazon.ca Rewards Visa và Marriott Rewards Premier Visa.