canadainfo.net
Cụ ông tặng bộ sưu tập 12000 đĩa vinyl cho thư viện công cộng Ottawa
Cụ ông tặng bộ sưu tập 12000 đĩa vinyl tích lũy trong 65 năm cho thư viện công cộng Ottawa