canadainfo.net
Ontario tái xây dựng thương hiệu bằng logo, khẩu hiệu, biển số xe mới
#Ontario tái xây dựng thương hiệu bằng logo, khẩu hiệu, biển số xe mới. “A place to grow” thay “Yours to discover” trên biển số xe cá nhân.