canadainfo.net
Tháng 1/2019: tăng 66800 việc làm, nhưng thất nghiệp tăng
Thị trường lao động Canada tháng 1/2019: tăng 66800 việc làm mới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng