calogeromira.wordpress.com
Valerio Scanu, Pierdavide Carone e…
calogeromira.wordpress.com – e-mail Valerio Scanu Una mia sequenza di canzoni. Scanu, Carone e «Per tutte le volte che». «Per tutte le volte che» di Valerio Scanu, scritta da Pierdavide Caron…