cadat.nl
Handreiking Digitale Democratie
Begin 2017 nam Netwerk Democratie in samenwer- king met Waag Society en het Ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief een project rond lokale digitale democratie op …