by-isa.com
SKY TEAM – Journey to Bangkok
“Sky Team – Bangkok phiêu lưu ký”. Bóc phốt chuyến đi trốn vội siêu lầy lội của một hội bạn thân 9 năm với tính cách tưng tửng và hay sống trên trời y như nhau. Sky Team trễ nãi thế nào tại Thái La…