burntmoth19.com
Hakaider_Shark
“Kikaider” villain, Hakaider as a shark.