brushstrokenyc.com
"Precious Spring" Photoshoot - brushstroke Restaurant