bronsgroenblog.com
Aaf en tsauw
Aaf en tsouw kómme wöad in miech óp en vang iech aa tse sjrieve. ’t Rammelt da in miene kop den sjrievere die blieve. Nit ummer kunt jet sjuns op papier en kuet iech miech ing kleëve. Dan veul iech…