bronsgroenblog.com
’t Lank
Óp en aaf in reëte bane d’r trekker durch de eëd hin sjniet, e hoebelt uvver alle lane sjnakke rije hinger ziech lieët. ‘t Veld bauw dreume kan d’r boer, hat ‘t lank in ziene kop, wees woa de löche…