britul.wordpress.com
সহায়
– বিপদৰ সময়তহে সঁচা বন্ধু চিনি পোৱা যায়। আজি মোক সহায়ৰ বৰ দৰকাৰ। – মোৰ বন্ধু, পাৰ্থ। সি সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছিলো। নকৰিলে। – মই সহায় কৰিছিলো। স্বপ্নালীক সোণৰ আঙঠি উপহাৰ দিয়াৰ সময়…