brightmomentscatcher.wordpress.com
Russian Samovar
Rostov Velikiy, Yaroslavl Oblast, Russia. October 2014. Photo by Alex Markovich.