bradrhame.com
Basic Elbow Strikes – Great Wo/man Defense
Basic Elbow Strikes.