borobalatar.com
18 بهمن ، پروژه ایران مال غرب تهران اعتصاب کارگران شرکت پرلیت به دلیل ۵ ماه حقوق معوقه
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.