borobalatar.com
کیهان لندن – شاهزاده رضا پهلوی:‌ امروز فقط همبستگی برای مدیریت جنبش و فروپاشی کنترل شده‌ی نظام
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.