borobalatar.com
چرا گوش‌های خامنه‌ای در اين دو عكس متفاوت است؟ آيا خامنه‌ای بدل دارد؟ - borobalatar
میر طاهر بدل خامنه ای پیدا شد. او ده سال از خامنه ای کوچک تر است. دستهایش سالم است. به جزئیات رفتارها، خنده ها که در این ویدئو با میر طاهر دارند،توجه کنید. در هنگام برخواستن از زمین از دست راستش استفاده میکند ! وحید حقانیان در همه لحظات با خامنه ای اصلی همراه است و هیچگاه او را ترک نمیکند . در این فیلم اثری از وحید حقانیان ومحافظین اصلی دیده نمیشود .