borobalatar.com
همبستگی نو با منصور اسانلو تلویزیون اندیشه
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.