borobalatar.com
محدوده خاکستری - اجرا شکوفه آذر ماسوله برش هایی از برنامه محدوده خاکستری اخبا زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت 19 آبان تا 26 آبان 97 - borobalatar
هاشم خواستار بعد از آزادی : ملت قهرمان ایران، همت و آگاهی و بیداری شما باعث آزادیم شد. قسم به قلم که به جنبش آزادیخواهی شما خیانت نکنم وتا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی شما حمایت کنم تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی و جوانان ارومیه در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع خانواده های زندانیان سیاسی مقابل اداره کل زندانها در شنبه ۱۹ آبان ماه ۹۷تهران فرهاد میثمی ،عبدالرضا قنبری ، وحید صیادی نصیری ، حمزه درویش ، [...]