borobalatar.com
فیلمی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنگره آمریکا
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.