borobalatar.com
ششمین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد
روزپنج شنبه دوازدهم برای ششمین روز متوالی، کارگران شهرداری بروجرد به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق ادامه دادند. براساس گزارش منتشره،حدود 100 تن از کارگران شهرداری بروجرد روزپنجشن…