borobalatar.com
سندیکالیستها از ترکیه برگشتند
سندیکالیستها از سفر ترکیه با دست پر بازگشتند. انها نشان دادند حتا در یک کشور دیکتاتوری با حفظ اتحاد وهمبستگی واستفاده از تمام رسانه ها واینترنت ، می توان دیوار حکومت را شکافت در عرض کمتر از یک ماه…