borobalatar.com
راهكار خامنه اي نسبت به اعتراض دختري دانشجو كه كار پيدا نمي كند؛ بروند كار پيدا كنند!
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.